WET- EN REGELGEVING ZORG

Ik ben aangesloten bij Shiatsu Vereniging Nederland (SVN) en opgenomen in het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg, het RBCZ.

De uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op uw persoonsgegevens. In mijn privacyverklaring en het register verwerkingsactiviteiten is te lezen welke gegevens worden verwerkt en hoe ik hier mee omga.  

Zorgaanbieders moeten op grond van de WKKGZ een regeling hebben voor laagdrempelige opvang en behandeling van klachten. Dit is vanuit mijn beroepsvereniging ondergebracht bij het S.C.A.G.. Mocht u een klacht hebben dan is het belangrijk om dit gezamenlijk bespreekbaar te maken. Mochten we er gezamenlijk niet uitkomen of wilt u de klacht niet rechtstreeks met mij bespreken dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij SVN en een beroep doen op ondersteuning van de klachtenfunctionaris van het SCAG.