UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht en onderdeel van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts.

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

1. Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
2. Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard. 

21 juni 2023